Olağanüstü Kongre Talepleriyle İlgili Zaruri Bir Açıklama

Değerli MAZLUMDER üyeleri, gönüllüleri ve dostları; 

Yakinen bildiğiniz üzere, insan hakları alanında faaliyet göstermek üzere kurulduğu tarihten bugüne MAZLUMDER, içinden neşet ettiği Müslüman sosyolojinin farklılıklarını ve çeşitliliğini kendi kurumsallığı içinde buluşturmayı ve birlikte iş yapabilmeyi önemsemiş bir sivil toplum örgütüdür. Kendi içinde taşıdığı bu zenginlik, MAZLUMDER’in birçok özgün çalışmayı ortaya koyabilmesine zemin hazırladığı gibi, kurumun insan hakları bağlamında gelişen ve değişen yeni sorun alanlarına kuruluş ilke ve değerlerine sadık kalarak yönelebilmesine de imkan sağlamıştır.  Çalışmalarımızda gözetilen temel esas, hakkın tespiti ve adaletin tesisine katkı sunulup sunulmadığı olmuştur. Tüm bu özelliklerinden dolayıdır ki MAZLUMDER, kendi sözünü, kendi diliyle söylemeyi başarabilmiş ve kendi özgünlüğünü, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyabilmiş bir sivil toplum örgütü olarak; insanlığın hak ve adalet mücadelesine katkı sağlamayı sürdürebilmektedir.  

Ortaya koyulan 25 yıllık emeğin, çabanın, birikimin ve şahitliğin, son dönemde çeşitli mecralarda bir takım politik mülahazalardan kaynaklanan nedenlerle yok sayılmaya, yok sayılamadığında ise maksadından saptırılmaya çalışılması; 

MAZLUMDER camiası açısından üzüntü verici bir tablo teşkil etmektedir. Buna karşı, söz konusu tablonun nedenleriyle ilgili kurum içi her türlü özeleştiri ve istişare kanalının da bugüne kadar açık tutulmaya özen gösterildiğini bilinmesini istiyoruz. Çünkü hakikatin nasıl olursa olsun; kimin lehine, kimin aleyhine olursa olsun bütün yönleriyle ve apaçık olarak ifade edilme hakkı vardır. Bu evvel emirde hak olanın hakkıdır. MAZLUMDER çatısı altında, hakkın gereğini yerine getirme inancı taşıyan herkese bu zeminin sunulmasını prensip kabul ediyoruz. Fakat son dönemde MAZLUMDER’in çeşitli kademelerdeki yöneticilerinin yahut üyelerinin de kendi görüş ayrılıkları ve talepleriyle ilgili yaklaşımlarını, hakikatin kendisiymiş gibi sunmaları ve kurum kültürüne halel getirecek şekilde kamuoyuna taşıyor olmaları; bazı hususları vuzuha kavuşturmayı icap ettirmektedir. 

Bir süredir, çeşitli gerekçeleri ileri sürerek MAZLUMDER’in olağanüstü bir kongreye gitmesi yönünde kanaat taşıyan bazı yöneticilerimiz ve üyelerimiz bulunduğu, kendilerinin yaptıkları açıklamalarla artık kamuoyunda bilinen bir husus olmuştur. Nitekim mezkur talep, 2 ayda bir yapılan Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantılarından 09.04.2016 tarihli Nevşehir toplantısında da gündeme alınmıştır. Burada altını çizmemiz gerekir ki, söz konusu GYK toplantısı, iddia edildiği gibi özel gündemli bir toplantı değildir. 2 ayda bir yapılan mutat toplantılardan biridir. Olağanüstü Genel Kurul (OGK) talebine yönelik dilekçeler de, toplantıdaki 16 gündem maddesinden biridir. 

GYK toplantısında 4 numaralı gündem maddesi olan OGK talebinin müzakeresi için, konunun hassasiyeti gözetilerek herhangi bir süre tahdidi konulmamıştır. Bu sebeple, saat 11.30’da başlayan OGK müzakereleri 1 saatlik yemek ve namaz arasından sonra da devam etmiş ve zaman zaman kifayet-i müzakere isteyen katılımcıların talebi, OGK talepçileri de dahil olmak üzere GYK nezdinde yeterince kabul görmediğinden, görüşmeler saat 17.50’ye kadar sürmüştür.  MAZLUMDER, bütün kararlarını uzun tartışmalar neticesinde alan ve toplantı katılımcılarına her türlü görüş, eleştiri ve önerisini ifade etme hakkı tanımayı teamül haline getirmiş bir İnsan Hakları Kuruluşudur. Dolayısıyla Olağanüstü Genel Kurul Talebi gibi önemli bir maddenin tartışmasının uzun sürmesinin doğal karşılanması gerektiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla, böylesi önemli bir toplantının, kimi katılımcılar tarafından “kısır tartışmalarla boğulduğunun” iddia edilmesi, saatlerce karşılıklı saygı kuralları çerçevesinde müzakere eden ve kendi görüşlerini, eleştirilerini ve çözüm tekliflerini sunan diğer katılımcılara yönelik bir haksızlık olduğu kanaatindeyiz. 

Uzun saatler boyunca hem hukuki açıdan hem de kurumsallık açısından ve farklı gerekçelerle birlikte sükunetle tartışılan bu talep, MAZLUMDER’in son gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısı’nda oy kullanmak üzere şubeler tarafından belirlenmiş delegeleri olan 192 üye tarafından gündeme getirilmiştir. Fakat talep müzakereleri esnasında, derneğimizin halihazırdaki tüzüğünün ilgili maddeleri tartışılmış ve talebin, tüzüğümüzün 15/b maddesindeki şartları sağlamadığı yönündeki hukuki görüş ağırlık kazanmıştır.  

Tüzüğümüzün ilgili maddesi Medeni Kanun’un 75. maddesi ile aynıdır ve açıkça şunu söylemektedir:  

“Olağanüstü Toplantı; Genel Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır.”  

Yukarıdaki madde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için, çağrıda bulunma yetkisinin delegelerin değil dernek üyelerinin 1/5'ine verildiğini ortaya koyan bir niteliğe haizdir.  

Bu sebeple, yaklaşık 7.000 üyesi bulunan MAZLUMDER’in 192 üyesinin çağrısına istinaden olağanüstü bir kongreye gitmesinin, tüzükteki mevcut maddelere istinaden yeterli şartları taşımadığı şeklinde değerlendirilmesi de makul karşılanmalıdır. 

Konuyla ilgili görüş ayrılığında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı noktada ise hem bazı GYK üyeleri hem de Genel Başkan Ahmet Faruk Ünsal tarafından aşağıdaki öneriler dile getirilmiştir: 

i.) Kanun ve dernek tüzüğündeki yeterlilik şartları sağlamadığından OGK talep eden arkadaşlarımız, delege yerine üye sayısının 1/5’inin desteğini bulmak üzere çalışmalarına devam edebilirler. 

ii.) İmzaların talep için yeterli olduğu yorumunu yapan arkadaşlarımız, kanun ve tüzüğün ifadeleri ışığında Dernekler Masası’ndan konuyla ilgili görüş sorabilirler; eğer alınan görüş, hukuken bu yorumun da geçerli olduğu yönündeyse, sunulan imza sayısıyla OGK yapılabilir. 

iii.) Mevcut imza sayısının yeterli olduğunu savunanların yasal bir sürece başvurmaları halinde herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için karar defterine “192 delegenin Olağanüstü Genel Kurul yapılması ile ilgili talebi detaylı bir şekilde müzakere edilmiş Dernek Tüzüğü’nün 15/b ve Medeni Kanunun 75. maddesi gereği yeterli imza toplanmamış olması sebebiyle Olağanüstü Genel Kurul tayinine yer olmadığına Divan Başkanlığınca karar verilmiştir.” şeklinde bir karar yazılabilir ve böylece talep sahipleri uygun gördükleri yasal işlemler için bu kararı gerekçe gösterebilirler 

iv.) Tüzüğümüze göre Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, üyelerin 1/5’i tarafından talep edilebileceği gibi, böyle bir talep olmadan da, aynı talebi paylaşan GYK üyesi arkadaşlarımız da arzu ederlerse, bunu GYK gündemine sunabilir; karar için gereken oylama yapılabilir ve bu yöndeki talep kabul görürse, doğrudan GYK kararı ile de olağanüstü kongre toplanabilir. 

v.) Her kurumda olabileceği gibi MAZLUMDER’de de iç işleyişle ilgili görüş ayrılıkları ve bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Eğer arkadaşlarımız da arzu ederse, sorunların çözümüne yönelik olarak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) düzeyinde her türlü değişikliğe gidilebilir; MYK üyesi herkes için tek tek değerlendirme yapılabilir ve MYK yenilenebilir. 

OGK maddesi üzerinde uzun saatler boyunca yapılan istişare, müzakere ve mütalaa süreci tamamlandığında, yukarıdaki önerilerin hiçbiri maalesef olağanüstü kurula gidilmesini isteyen arkadaşlarımız tarafından dikkate alınmamıştır. Yalnızca, delegelerden toplanan 192 imzanın yeterliliği üzerinden oylama yapılarak OGK tarihinin belirlenmesinde ısrar edilmiştir. 

Bunun üzerine gündem maddesinin görüşülmesi hitama ermiş ve oturum başkanı Ahmet Faruk Ünsal tarafından tüzük maddeleri ve ilgili kanun hükümleri çerçevesinde OGK için yeterli imza olmaması gerekçe gösterilerek, söz konusu talebin yerine getirilmesinin bir oylamanın konusu olamayacağından hareketle mümkün olmadığını belirtmiş ve uzlaşmazlığın çözümü için, dilerlerse OGK talebi sahiplerinin toplantı esnasında dile getirdikleri yasal yolları işletilebilecekleri kendilerine ifade edilmiştir. Kararın istedikleri şekilde çıkmaması üzerine OGK isteyen arkadaşlarımız, maalesef salonu terk ederek, genel yönetim kurulu toplantısından ayrılmışlar; geri dönmeleri ve toplantıya devam etmeleri yönündeki tüm girişimleri ise karşılıksız bırakmışlardır. 

Değerli MAZLUMDER Üyeleri;  

Bütün sivil toplum kuruluşları gibi MAZLUMDER de, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde kurulmuş ve bütün çalışmalarını bu yasal gerçeklik ve kabullere göre yürütmekte olan bir dernektir. Dernek Tüzüğü de, MAZLUMDER Genel Kurul üyelerinin hazırladığı ortak hukuk metinleridir ve bu hukuki metinlere bağlı kalmak, her dernek üyesinin görev ve sorumluluğundadır. 

Medeni Kanun ve Dernek Tüzüğü, hiçbir üyenin fiili ve keyfi bir durum yaratarak, kişisel yorum katarak yok saymaya hakkı olmadığı temel belgelerdendir. Bu bağlamda tüzüğün OGK talebine ilişkin maddesine istinaden bu talebi gündeme getirenlere, yine tüzüğün ilgili maddesi gereğince cevap verilmesi gayet doğal bir durumdur. Dolayısıyla tüzük üzerinden talep edilmiş bir işlemin, yine aynı tüzüğe uygunsuz bulunması şeklinde çıkan bir karar karşısında “tüzüğün bahane edilmiş olduğu” iddiası, herhangi bir hukuki ve meşru temele dayanmamaktadır. Bilakis bu yöndeki bir eleştiri, ortak hukuk yerine şahsi kanaati esas almayı salık vermesi açısından sorun teşkil edecektir.  

Şüphesiz, gerekçesi ya da maksadı her ne olursa olsun, MAZLUMDER üyelerinin meşruiyet zemininde kalmak koşuluyla, ilgili yasaların, yönetmeliklerin ve dernek tüzüğünün gerektirdiği şartları sağlayarak olağanüstü bir kongre toplanması talebinde bulunmaları; doğal bir haktır. Böyle bir hak tecelli ettiğinde, MAZLUMDER Genel Yönetim Kurulu’nun da talebin gereğini layıkıyla yerine getirmekten başka bir sorumluluğu da bulunmamaktadır. Fakat yukarıda izahını yaptığımız üzere, 09.04.2016 tarihinde, Nevşehir’de gerçekleştirilen GYK toplantısında, böyle bir yasal sorumluluğu gerektirecek şartların sağlandığında noktasında bir karar oluşmamıştır.  

Değerli MAZLUMDER Üyeleri;  

Nevşehir toplantısı sonrasında kamuoyuna yansıtılan bazı ifadelerle, dernek çalışmalarının üzerine gölge düşürülmek istenmesinden dolayı üzüntü duyduğumuz için açıklamak zorunda kaldığımız bir diğer husus ise şudur: MAZLUMDER Genel Yönetim Kurulu toplantıları, ilgili kanun ve tüzüğe göre icra edilmektedir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, kurul çalışmalarını gerçekleştirir ve kararlarını bu doğrultuda alır. 09.04.2016 tarihli GYK toplantısı da; 40 asil üyenin 33’ünün katılımıyla, toplantı yeter sayısının sağlandığının görülmesi üzerine başlamıştır. Yine toplantıda, birçok GYK yedek üyesi, şube başkanı ve yöneticisi de hazır bulunmuştur. Gündemdeki ilk dört madde görüşülmesi akabinde, OGK talebiyle ilgili tüzüğün açık hükmünü ve tüzüğü de bağlayan ilgili kanun maddelerinin amir hükümlerini dikkate almaksızın işlem yapılmasında ısrarcı arkadaşlarımızın talebinin reddedilmesi üzerine kendileri salonu terk etmiş olsalar da, toplantı salonunda kalan GYK üyelerinin çoğunluğunun, toplantının devamı için gereken yasal şartları sağlaması gerekçesiyle, gündemdeki diğer maddeleri görüşülmeye devam etmiştir.  

09.04.2016 Tarihli Nevşehir/Ürgüp GYK toplantısında da, her zaman olduğu gibi ilgili gündem maddelerine ilişkin çeşitli kararlar alınmıştır ve 33 GYK asil üyemizle toplanan kurulun sonunda alınan bu kararların altında, 21 GYK asil üyesinin imzası bulunmaktadır. Dolayısıyla toplantı salonunu terk eden bazı arkadaşlarımızın iddia ettiği gibi, kendilerinin ayrılmalarından sonra “usule, hukuka ve gerçeğe aykırı bir takım kararlar alınmış” değildir. Her ne kadar böyle olması arzulanmamışsa da, bazı GYK üyelerimiz kendi inisiyatifleriyle ayrılmışlardır, fakat bu durum, toplantının olağan şekliyle sürmesine herhangi bir hukuki engel teşkil etmemektedir. Alınan kararlar, kanun ve tüzüğün amir hükümleri açısından gereken şartları haizdir ve bunlar kanun ve tüzük çerçevesinde alınan tüm kararlar; kendi isteklerini doğrultusunda gerçekleşemese dahi tüm üyelerimizi de bağlamaktadır.  

MAZLUMDER, bütün iç ve dış süreçlerini nezaket ve hukuk üzerine bina etmiş ve etmeyi de sürdürecek bir sivil toplum kuruluşudur. İnsanın olduğu yerde hatanın da olabileceği gerçeğinden hareketle MAZLUMDER de, zaman zaman yanlışlar yapmış ve yanlışlarını kendi içinde fark ettiğinde de, dışarıdan gelen haklı eleştirilerle fark ettiğinde de düzeltme yoluna çekinmeden gidebilmiştir. Bu durum, söz konusu talep karşısında da aynı şekilde gerçekleşecektir.  

Dikkat çekmek istediğimiz temel husus; MAZLUMDER’in kararlarıyla, faaliyetleriyle ya da yönetimiyle ilgili beğenilmeyen, kabul görmeyen ya da doğru bulunmayan tüm hususların düzeltilmesi ve gerekirse tamamen değiştirilmesi için her türlü iç ve dış sürecin, yine hukuk, meşruiyet ve hakkaniyet çerçevesinde işletilmesinin gerekliliğidir. Bu, aynı zamanda 25 yıllık bir şahitliğin, önümüzdeki yıllarda da derneğin kuruluş ilke ve değerlerine uygun şekilde sürdürülebilmesinin asgari şartları arasında görülmelidir.  

MAZLUMDER’in geleceğine dair kendi teklif ve taleplerini sunan tüm arkadaşlarımızdan ve üyelerimizden, hukuk ve meşruiyet içinde hareket etmelerini, hem kurum içi hukukumuza hem de kardeşliğimizin getirdiği hukuka riayet etmelerini istirham ediyor, bu konuda yapılacak değerlendirmelerde hadiselerin bütün yönleriyle ele alınmasının hakkaniyet gereği olduğunu herkese hatırlatıyoruz.  

Tüm üyelerimize, gönüllülerimize, dostlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur… 

 

MAZLUMDER MYK ve GYK Üyeleri

1.Ahmet Faruk ÜNSAL, Genel Başkan (Ankara) 

2.Recep KARAGÖZ, Genel Sekreter (Zonguldak) 

3.Arif KOÇER, Genel Başkan Yardımcısı (İzmir) 

4.İzzet SALDAMLI, Genel Başkan Yardımcısı (Bursa) 

5.Sinan KIZILKAYA, Genel Başkan Yardımcısı (Mardin) 

6.Beytullah ÖNCE, Genel Sekreter Yardımcısı (Sakarya) 

7.İ.Halil KÖPRÜBAŞI, Genel Sekreter Yardımcısı (Diyarbakır) 

8.H.İbrahim YENİGÜN, Genel Sekreter Yardımcısı (İstanbul) 

9.Ömer ATALAR, Genel Muhasip (Ankara)

 

MAZLUMDER GYK Üyeleri (Asil)

10.Abdurrahim AY (Diyarbakır) 

11.Abdurrahim Çelik (Gaziantep) 

12.Adem ÇAYLAK (Ankara) 

13.Ayşe Özlem EKŞİ (Ankara) 

14.Yaşar KAPLAN (Hakkari) 

15.Emine UÇAK ERDOĞAN (İstanbul) 

16.Emre BERBER (Ankara) 

17.Fethi TAPAÇ (Şanlıurfa) 

18.Hüseyin SARIGÜL (Malatya) 

19.İlhan Yılmaz (Şanlıurfa) 

20.Mehmet Ali DEVECİOĞLU (İstanbul) 21.Mehmet ALKIŞ (Gaziantep) 

22.Şimşiriddin EKİNCİ (Diyarbakır) 

23.Yakup AKGÖL (Van) 

 

MAZLUMDER GYK Üyeleri (Yedek) 

24.Serdar ASLAN (Sakarya) 

25.Mehmet Can ÇAĞLAYAN (Ankara) 

26.Serhat ÖZDİLİ (Bitlis) 

27.Zeynep GÜNGÖR (Diyarbakır) 

28.Selma KÖROĞLU (İstanbul) 

29.Jülide TUNAKAN (İzmir) 

30.Metin TEKKANAT (Adıyaman) 

31.Masum BİLEN (Mersin)

 

MAZLUMDER Şube Başkan ve Temsilcileri

32.Ahmet AKSOY (Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı)

33.Erdal Alkan (Mersin Şube Başkanı) 

34.Fatih Kanlıpıçak (Şanlıurfa Şube Başkanı)

35.Medine Küçük (Kocaeli Şube Başkanı)

36.Sabri Sayan (Gaziantep Şube Başkanı)

37.Süphan Erkan (İzmir Şube Başkanı) 

38.Şakir Çalışkan (Bursa Şube Başkanı) 39.Hidayet AKTOPRAK (Adıyaman Şube Başkanı) 

40. Ayetullah Aşıti (Mardin Şube Başkan Yardımcıs

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2016-04-13
Okunma Sayısı : 2621
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: info[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 3605736

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari