DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNİN...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNİN "DERNEK, VAKIF VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIM" ÖDENEĞİNİN DAĞITIM ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 09/08/1981

Resmi Gazete Sayısı: 17423

Diyanet İşleri Başkanlığı(&)

I-GENEL HÜKÜMLER

Dayanak:

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin dayanağı 1981 Yılı Bütçe Kanununun bölüm (program) 900, Kesim (Altprogram) 04, ödenek türü 3, madde (faaliyet proje) 422, harcama kalemi 950'de yer alan hükümdür.

Amaç:

Madde 2 - Bu Yönetmeliğin amacı, 1981 Yılı Bütçe Kanunu'ndaki yeri 1 inci maddede gösterilen ödeneğin tahsisi ve harcanması esaslarını belirlemektir.

Kapsam:

Madde 3 - Bu Yönetmelik 633 sayılı Diyanet İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen amaçlara benzer amaçla kurulan bu amaçlara uygun veya benzer hizmetler yapan ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarla kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulanca kabul edilen dernekleri kapsar.

İlkeler:

Madde 4 - Yardım yapılacak vakıf ve derneklerin:

a) 633 Sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtilen amaçlara benzer amaçla kurulmuş bulunmaları;

b) Bakanlar Kurulunda vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan demek kararını almış bulunmaları, gereklidir.

II-ESAS HÜKÜMLER

Yardım konusu olabilecek hizmetler:

Madde 5 - Yardım konusu olabilecek hizmetler şunlardır:

a) Cami yapımı ve onarımı,

b) Kur'an Kursu binası yapımı ve onarımı,

c) Yardım yapılacak vakıf veya derneklerin tüzüklerinde öngörülen hizmetler ile hizmetin gerektirdiği diğer işlerin yapılması.

TAHSİS YAPILMASI:

Yardım Yapılabilecek Dernekler:

Madde 6 - Bir dernek veya vakfa yardım yapılabilmesi için, o dernek veya vakfın (3.) ve (4.) maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.

Plan ve İş Programı:

Madde 7 - Yardım talebinde bulunan kurumlardan, bütçeden alacağı yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan ve iş programları istenir.

Madde 8 - Başkanlığa intikal eden yazılı talepler, dernek veya vakfın tüzüğündeki esaslara, yapılacak işin önem ve önceliğine göre Donatım Müdürlüğünce incelenir. Gerekli görülürse yatırımın yapılacağı il Müftülüğünden mütalaa istenir. İl Müftülüğünün gerekçeli mütalaası Valilik aracılığı ile Başkanlığa bildirilir.

İnceleme sonucuna göre yardım yapılması gerekiyorsa Donatım Müdürlüğünün teklifi Diyanet İşleri Başkanının onayı ile ilgili dernek veya vakfa yardım yapılır.

Tahsis Edilen Ödeneğin Gönderilmesi:

Madde 9 - Diyanet İşleri Başkanlığı onay örneğini Başbakanlık Muhasebe Müdürlüğüne tevdi eder ve Başbakanlık Merkez Saymanlığına ödenek gönderilmesini bildirir. Verile emrine bağlanarak yapılan tahakkuka göre 10. maddede öngörülen şekilde ödeme yapılır. Tahsis edilen ödeneğin mahalli mal sandığına gönderilmesini bildirir.

Ödeneğin Amacı Dışında Kullanılamayacağı:

Madde 10 - Dernek veya vakfa ödenen para, ilgili dernek veya vakfın resmi bankalardan birindeki hesabına yatırılır.

Ödenekten amaç dışında harcama yapılamaz. Önceki yıllarda yapılmış olan yardımlar varsa bunların yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılır

Tahsisin amaç dışında kullanıldığı tesbit edilirse sorumlular hakkında kovuşturama açılır.

Tahsiste Öncelik:

Madde 11 - Tahsiste öncelik, yapılacak işin önemine göre Başkanlıkça takdir edilir.

İşlemin Yürütülmesi:

Madde 12 - Vakıf ve derneklere yardım işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe ve Donatım Müdürlüklerince yürütülür.

TAKİP VE DENETİM:

Ödeme:

Madde 13 - Yardım talebinde bulunan kuruluşların istekleri altı aylık dönemler itibariyle değerlendirilir. Değerlendirme sonunda tesbit edilen gerçek ihtiyaca göre bütçe uygulama talimatları uyarınca ödemede bulunulur.

Madde 14 - Ödeneğin yerine ve tahsis amacına uygun harcanıp harcanmadığı il ve ilçe müftülüklerince izlenir. İl ve ilçe müftüleri tesbit ettikleri ihmal ve yolsuzlukları Valilik aracılığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına bildirirler.

Diyanet İşleri Başkanlığı ödeneğin yerine ve amacına uygun harcanmasını ve müftülüklerce bildirilen ihmal ve yolsuzlukları Teftiş Kurulu aracılığı ile denetler, gereğini yapar.

1630 sayılı Dernekler Kanunu'nun derneklerin denetimi ile ilgili hükümleri saklıdır.

Süre:

Madde 15 - Diyanet İşleri Başkanlığı, Yardım yapılan işin belli bir sürede bitirilmesini ilgili dernek veya vakıftan isteyebilir. Süre sonunda yeniden makul bir süre verilebilir. Bu süre sonunda da iş sonuçlanmazsa, Başkanlıkça bu demek veya vakfa yeniden yardım yapılmaz.

Yürürlük:

Madde 16 - Sayıştay'ca incelenmiş olan bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bundan sonra çıkarılacak Bütçe Kanunlarında dayanağı bulunduğu sürece uygulanır.

Yürütme:

Madde 17 - Bu yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı SözleşmelerTarih 2008-04-25
OHAL Raporu
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mah. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 5 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 2437177

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari